OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní a dodací podmínky ANAKOD s.r.o.

A. Všeobecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na dodávky zboží (dále jen „zboží“), které je v prodejním sortimentu prodávajícího, firmy ANAKOD s.r.o., IČ: 28087879 (dále jen „prodávající“), kupujícímu, strana druhá (dále jen „kupující“), na základě uzavřené kupní smlouvy.
2. Jednotlivá ustanovení těchto podmínek mohou být změněna, doplněna či vyloučena z jejich aplikace pouze výslovným a písemným ujednáním v kupní smlouvě.

B. Kupní smlouva
1. Prodávající bude dodávat zboží na základě objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí minimálně obsahovat označení kupujícího v souladu s obecně závaznými právními předpisy, požadované druhy zboží, množství zboží, dodací lhůtu.
2. Je-li objednávka učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, prodávající zašle nejpozději do tří dnů ode dne doručení objednávky kupujícímu potvrzení objednávky.
3. Okamžikem doručení potvrzení kupujícímu je uzavřena kupní smlouva.
4. Veškerá ústní nebo písemná ujednání učiněná před podpisem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají okamžikem uzavření kupní smlouvy neplatnými, nejsou-li zahrnuta do kupní smlouvy a jsou-li v rozporu s těmito podmínkami.

C. Kupní cena
1. Dohoda o kupní ceně nebo o způsobu jejího určení je podstatnou náležitostí kupní smlouvy, bez takové dohody je kupní smlouva neplatná.
2. Dohodnuté kupní ceny platí při dodání do podniku kupujícího a také zahrnují naložení na dopravní prostředek, přepravní náklady a pojištění (CIP, INCOTERMS 2000 a DDP), pokud nebylo kupní smlouvou dohodnuto jinak. Kupní cena dále také zahrnuje zabalení zboží. K cenám se připočítává zákonná sazba daně z přidané hodnoty v zákonné výši.

D. Dodání zboží
1. Prodávající je povinen dodat zboží v druhu, množství, době a místě dodání, balení a jakosti stanovené v kupní smlouvě, není-li to tam stanoveno, pak dle těchto dodacích podmínek.
2. Místem dodání je sídlo společnosti: Ivančice, Česká republika. Přesné místo vykládky bude upřesněno v dostatečném předstihu.
3. Nevyplývá-li z kupní smlouvy dodací lhůta, pak se za dodací lhůtu považuje lhůta, která počíná běžet 15. dnem a končí 22. dnem od uzavření kupní smlouvy.
Prodávající je povinen se dotázat kupujícího nejméně dva dny předem, kdy a do jakého místa dodání bude během dodací lhůty požadovat dodávku zboží.
4. Zboží bude baleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy a manipulaci s ním. Požaduje-li kupující jiný druh balení, než který byl dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím, pak i tyto náklady na takto provedené balení jsou součástí kupní ceny.
5. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti uvedené v kupní smlouvě. Není-li zboží dodáno v kvalitě dle čl. D odst. 1, v dohodnutém balení dle čl. D odst. 4 či na místě určení specifikovaném čl. D odst. 3, může kupující odmítnout jeho přijetí. Povinnost prodávajícího řádně dodat je splněna až dodá zboží v jakosti uvedené v kupní smlouvě.
6. Povinnost dodat zboží je splněna dodáním zboží v dodací lhůtě v místě dodání.
7. Nepřevezme-li kupující od prodávajícího zboží v dodací lhůtě, pak je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy je zboží dáno k dispozici kupujícímu a tento je v rozporu se svými povinnostmi nepřevezme, ledaže bylo zboží dodáno v jiné kvalitě, než-li bylo smluveno.
8. Je-li dohodnuta přeprava zboží třetí osobou, pak je povinnost dodat zboží taktéž splněna řádným předáním zboží kupujícímu.
9. Přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu zajišťuje prodávající svým vlastním jménem, na svoje vlastní náklady a na svoje vlastní nebezpečí, pokud není dohodnuto jinak.
10. Je-li prodávající v prodlení se splněním povinnosti řádně dodat zboží, je povinen zaplatit kupujícímu dohodnutou smluvní pokutu z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

E. Platební podmínky
1. Není-li dále stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději do 30-ti dnů ode dne převzetí zboží.
2. Je-li v kupní smlouvě dohodnuto placení na fakturu, je kupující povinen zaplatit kupní cenu v den splatnosti faktury, kterou prodávající vyúčtuje kupujícímu provedenou dodávku zboží. Splatnost faktury činí maximálně 30 dnů ode dne doručení takovéto faktury. Právo fakturace vzniká dnem splnění povinnosti řádně dodat zboží. Kupující není povinen hradit fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě. Je však povinen bezodkladně informovat prodávajícího o nutnosti opravy faktury, který provede její opravu, když po té bude kupujícím uhrazena. Prodávající se pro skutečnosti uvedené v předchozích dvou větách nemůže dostat do prodlení.
3. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího. Prodloužení
splatnosti je možné jen dohodou. Tato dohoda vyžaduje písemnou formu, jinak je neplatná

F. Přechod nebezpečí a vlastnického práva
1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. Je-li dohodnuta přeprava zboží třetí osobou pak nebezpečí přechází na kupujícího taktéž okamžikem předání zboží kupujícímu.
2. Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

G. Okolnosti vylučující odpovědnost
1. Nastane-li u prodávajícího, resp. i u kupujícího překážka, která nastala nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění povinnosti a nelze rozumně předpokládat, že prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále že tuto překážku předvídal v době uzavření smlouvy, a to bez ohledu na důvody a poměry, ze kterých vznikla, považuje se tato překážka za okolnost vylučující odpovědnost.
2. Za okolnosti uvedené v předchozím odstavci se považují války, povstání, nepokoje, stávky, zemětřesení, povětrnostní nebo jiné přírodní vlivy, které jsou neobvyklé ve státu sídla prodávajícího.
3. Po dobu existence okolností vylučujících odpovědnost neběží lhůty k plnění, a to ani tehdy, nastanou-li již v době prodlení se splněním povinnosti.

H. Záruka za jakost
1. Prodávající tímto poskytuje záruku na dodané zboží, že bude mít v době dodání a po dobu záruční doby si zachová jakost uvedenou v kupní smlouvě nebo v těchto podmínkách. Záruční doba, resp. záruka za jakost počíná běžet dnem, kdy je splněna povinnost dodat zboží a činí 24 měsíců. Záruka za jakost se vztahuje na veškeré vady zboží.

I. Reklamace
1. Nároky kupujícího při dodávce zboží, které vykazuje zjevné nebo množstevní vady, zanikají, nejsou-li uplatněny níže uvedeným způsobem do tří měsíců od dodání zboží. Vady skryté lze uplatnit kdykoli během záruční doby.
2. Kupující uplatňuje vady buď osobně sepsáním reklamačního protokolu u prodávajícího nebo písemně formou doporučeného dopisu. V reklamaci uvede kupující charakteristiku vady zboží.
3. Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, je-li uplatněna ve lhůtě uvedené odst. 1 a způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku.
4. Uzná-li prodávající reklamaci jako oprávněnou, může dle výběru kupujícího dodat kupujícímu náhradní zboží nebo poskytnou slevu z kupní ceny.
5. Prodávající se zavazuje po obdržení včasné a řádné reklamace vyjádřit se k ní nejpozději do 7-mi dní od obdržení reklamace.
6. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje svým zákazníkům a proto se kupujícímu výslovně zavazuje uhradit mu škodu, která mu vznikne dodáním vadného zboží nebo nedodáním zboží v dodací lhůtě.

J. Podstatné porušení kupní smlouvy
1. Podstatným porušením uzavřené kupní smlouvy je:
– jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží více než 7 dnů,
– jestliže kupující je více než 30 dnů v prodlení se zaplacením kupní ceny,
– jiné jednání, které je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku.

K. Zvláštní ujednání
1. Kupující je oprávněn vyvézt zboží mimo Českou republiku i bez souhlasu prodávajícího. Tyto podmínky a kupní smlouva, jakož i veškeré právní vztahy, vznikající z těchto podmínek nebo kupních smluv uzavřených na základě těchto podmínek a v přímé či nepřímé souvislosti s těmito podmínkami nebo s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto podmínek se řídí právním řádem ČR.

L. Rozhodčí doložka a závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Pravidel rozhodčího řízení vydaných Středoevropským arbitrážním centrem, se sídlem Praha, Ke Kablu 378, PSČ 102 00 (dále také jen „CEAC“) a zveřejněných na internetové adrese http://www.ceac.cz a to ve znění zveřejněném ke dni uzavření této smlouvy (dále také jen „Pravidla“), rozhodcem určeným dle Pravidel předsedou CEAC. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Pravidly a také tak důkladně před podpisem této smlouvy učinily. Dle dohody smluvních stran jsou Pravidla součástí obsahu této rozhodčí doložky. 2. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich potvrzení.
3. Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím za dobu platnosti a účinnosti těchto podmínek se až do splnění závazků vzniklých na základě těchto podmínek řídí těmito podmínkami, a to i tehdy pozbyly-li tyto podmínky po uzavření kupní smlouvy platnosti, čímž není dotčeno ustanovení odst. 2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uvedených v předchozí větě.
4. Tyto podmínky jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž prodávajícímu a kupujícímu připadne po jednom.
5. Kupující si vyhrazuje právo jednostranné změny ustanovení uvedených v těchto podmínkách s tím, že vůči prodávajícímu je tato změna účinná dnem, kdy mu tato změna byla oznámena nebo kdy se o ní jinak dozvěděl.
6. Prodávající a kupující prohlašují, že si tyto podmínky přečetli, rozumí jejich obsahu, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz tomu, že odpovídají jejich pravé a svobodné vůli připojují své vlastnoruční podpisy.

Brno dne 2011-01-03
Václav Vystrčil
jednatel

Comments are closed.