OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a dodací podmínky ANAKOD s.r.o.

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „obchodní podmínky“) se vztahují na dodávky zboží (dále jen „zboží“), které je v prodejním sortimentu prodávajícího, firmy ANAKOD s.r.o., IČ: 28087879 na straně jedné (dále jen „prodávající“), kupujícímu, na straně druhé (dále jen „kupující“), na základě uzavřené kupní smlouvy.
 3. Jednotlivá ustanovení těchto podmínek mohou být změněna, doplněna či vyloučena z jejich aplikace pouze výslovným a písemným ujednáním v kupní smlouvě.
 4. Kupní smlouva
 5. Prodávající bude dodávat zboží na základě kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena na základě cenové nabídky prodávajícího, zaslané kupujícímu, která se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, a následně jejího potvrzení ze strany kupujícího (dále jen „závazná objednávka“), která se považuje za akceptaci nabídky.
 6. Cenová nabídka prodávajícího bude vystavena na základě poptávky kupujícího, která může být učiněna libovolnou formou, tzn. prostřednictvím e-mailové komunikace, písemně, telefonicky, osobně apod. Poptávka kupujícího není pro prodávajícího jakkoliv právně závazná, a prodávajícímu neplyne z takové poptávky povinnost vypracovat pro kupujícího cenovou nabídku.
 7. Okamžikem doručení závazné objednávky prodávajícímu je uzavřena kupní smlouva.
 8. Veškerá ústní nebo písemná ujednání učiněná před uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají okamžikem uzavření kupní smlouvy neplatnými, nejsou-li zahrnuta do kupní smlouvy a jsou-li v rozporu s těmito podmínkami.
 9. Kupní cena
 10. Dohoda o výši kupní ceny nebo o způsobu jejího určení je podstatnou náležitostí kupní smlouvy, bez takové dohody je kupní smlouva neplatná.
 11. Dohodnuté kupní ceny platí při dodání do sídla prodávajícího, nezahrnují tedy dopravu a ostatní náklady spojené s doručením zboží do místa určení (EXW, INCOTERMS 2000). Zboží může být dodáno i do jiného místa dodání, to však za předpokladu, že mezi kupujícím a prodávajícím dojde k dohodě o způsobu a ceně přepravy. V případě, že k dohodě v tomto smyslu nedojde, má se za to, že kupující dopravu nevyžaduje a postupuje se dle věty první tohoto odstavce. Kupní cena dále také zahrnuje zabalení zboží. K cenám se připočítává zákonná sazba daně z přidané hodnoty v zákonné výši.
 12. Dodání zboží
 13. Prodávající je povinen dodat zboží v druhu, množství, době a místě dodání, balení a jakosti stanovené v kupní smlouvě, není-li to tam stanoveno, pak dle těchto obchodních podmínek.
 14. Zboží bude prodávajícím připraveno k vyzvednutí v dodací lhůtě, a to v místě domluveném v kupní smlouvě. Prodávající je povinen se dotázat kupujícího nejméně dva dny před plánovaným dnem dodávky, kdy a do jakého místa dodání bude během dodací lhůty požadovat dodávku zboží. Není-li místo dodání mezi stranami dohodnuto, pak je místem dodání závod prodávajícího na adrese Novoveská 221/13, 664 91 Ivančice – Letkovice.
 15. Nevyplývá-li z kupní smlouvy dodací lhůta, pak se za dodací lhůtu považuje lhůta, která počíná běžet 15. dnem a končí 22. dnem od uzavření kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že předčasné dodání zboží Prodávajícím kupujícímu je povoleno.
 16. Zboží bude baleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy a manipulaci s ním. Požaduje-li kupující jiný druh balení, než který byl dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím, pak i tyto náklady na takto provedené balení jsou součástí kupní ceny.
 17. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti uvedené v kupní smlouvě, není-li jakost v kupní smlouvě dohodnuta, pak v jakosti obvyklé. Není-li zboží dodáno v kvalitě dle čl. D odst. 1, a nebo 5, v dohodnutém balení dle čl. D odst. 4 či na místě určení specifikovaném čl. D odst. 3, může kupující odmítnout jeho přijetí. Povinnost prodávajícího řádně dodat je splněna až dodáním zboží v jakosti uvedené v kupní smlouvě, v dohodnuté

dodací lhůtě a v dohodnutém místě dodání.

 1. Nepřevezme-li kupující od prodávajícího zboží v dodací lhůtě, pak je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy je zboží dáno k dispozici kupujícímu a tento je v rozporu se svými povinnostmi nepřevezme, ledaže bylo zboží dodáno v jiné kvalitě, nežli bylo smluveno.
 2. Je-li dohodnuta přeprava zboží třetí osobou, pak je povinnost dodat zboží taktéž splněna řádným předáním zboží kupujícímu.
 3. Přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu zajišťuje prodávající svým vlastním jménem, na svoje vlastní náklady a na svoje vlastní nebezpečí, pokud není dohodnuto jinak.
 4. Je-li prodávající v prodlení se splněním povinnosti řádně dodat zboží, je povinen zaplatit kupujícímu dohodnutou smluvní pokutu z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.
 5. Platební podmínky
 6. Není-li dále stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží, případně, pokud zboží nebylo kupujícímu dodáno z důvodu na straně kupujícího (tento se např. nedostavil k předání zboží), ve lhůtě 14 dnů od okamžiku takového porušení povinnosti kupujícího.,
 7. Je-li v kupní smlouvě dohodnuto placení na fakturu, je kupující povinen zaplatit kupní cenu v den splatnosti faktury, kterou prodávající vyúčtuje kupujícímu provedenou dodávku zboží. Splatnost faktury činí maximálně 14 dnů ode dne doručení takovéto faktury. Právo fakturace vzniká dnem splnění povinnosti řádně dodat zboží. Kupující není povinen hradit fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě. Je však povinen bezodkladně informovat prodávajícího o nutnosti opravy faktury, který provede její opravu, když poté bude kupujícím uhrazena. Prodávající se pro skutečnosti uvedené v předchozích dvou větách nemůže dostat do prodlení.
 8. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího. Prodloužení splatnosti je možné jen dohodou. Tato dohoda vyžaduje písemnou formu, jinak je neplatná.
 9. Přechod nebezpečí a vlastnického práva
 10. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. Je-li dohodnuta přeprava zboží třetí osobou, pak nebezpečí přechází na kupujícího taktéž okamžikem předání zboží kupujícímu.
 11. Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 12. Okolnosti vylučující odpovědnost
 13. Nastane-li u prodávajícího, resp. i u kupujícího překážka, která nastala nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění povinnosti a nelze rozumně předpokládat, že prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále že tuto překážku předvídal v době uzavření smlouvy, a to bez ohledu na důvody a poměry, ze kterých vznikla, považuje se tato překážka za okolnost vylučující odpovědnost.
 14. Za okolnosti uvedené v předchozím odstavci se považují války, povstání, nepokoje, stávky, zemětřesení, povětrnostní nebo jiné přírodní vlivy, které jsou neobvyklé ve státu sídla prodávajícího.
 15. Po dobu existence okolností vylučujících odpovědnost neběží lhůty k plnění, a to ani tehdy, nastanou-li již v době prodlení se splněním povinnosti.
 16. Reklamace
 17. Jakékoli množstevní závady, a nebo zjevné vady je kupující povinen uplatnit v okamžiku předání zboží, a to zápisem na dodacím listu. Tyto skutečnosti osvědčí svým podpisem kupující a prodávající. Prodávající je oprávněn vyzvat osobu přebírající zboží, resp. osobu, která deklaruje, že je oprávněna či pověřena zboží převzít, k prokázání skutečnosti, že se jedná o kupujícího. V případě, že nebude prokázáno, že se jedná o kupujícího, není prodávající povinen Zboží této osobě předat ani se nemusí pokusit o předání zboží jiné osobě. Náklady takového postupu jdou k tíži kupujícího.
 18. Nároky kupujícího při dodávce zboží, které vykazuje zjevné nebo množstevní vady, zanikají, není-li uveden výše uvedený postup a nejsou-li uplatněny u prodávajícího nejpozději 14 dnů od dodání zboží, nebo, jde-li o vady skryté, bez zbytečného odkladu poté, co kupující vady zjistil nebo mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby
 19. Kupující uplatňuje vady buď osobně sepsáním reklamačního protokolu u prodávajícího nebo písemně formou doporučeného dopisu. V reklamaci uvede kupující přesný popis vady zboží společně s tím, jak se vada projevuje navenek.
 20. Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, je-li uplatněna ve lhůtě uvedené odst. 2 a způsobem uvedeným v odst. 3. tohoto článku.
 21. Uzná-li prodávající reklamaci jako oprávněnou, může dle výběru kupujícího odstranit vadu opravením věci, dodáním náhradního zboží nebo poskytnutím slevy z kupní ceny. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li však kupující způsob odstranění vady, může prodávající odstranit vady opravou věci nebo dodáním nové věci, případně poskytnutím slevy z kupní ceny, pokud s tím kupující vysloví svůj souhlas.
 22. Prodávající se zavazuje po obdržení včasné a řádné reklamace vyjádřit se k její oprávněnosti nejpozději do 7 dní od obdržení reklamace.
 23. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje svým zákazníkům, a proto se kupujícímu výslovně zavazuje uhradit mu škodu, která mu vznikne dodáním vadného zboží nebo nedodáním zboží v dodací lhůtě.
 24. Podstatné porušení kupní smlouvy
 25. Podstatným porušením uzavřené kupní smlouvy je:
 • jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží více než 30 dnů,
 • jestliže kupující je více než 30 dnů v prodlení se zaplacením kupní ceny,
 • jiné jednání, které je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 1. Zvláštní ujednání
 2. Kupující je oprávněn vyvézt zboží mimo Českou republiku i bez souhlasu prodávajícího. Tyto podmínky a kupní smlouva, jakož i veškeré právní vztahy, vznikající z těchto podmínek nebo kupních smluv uzavřených na základě těchto podmínek a v přímé či nepřímé souvislosti s těmito podmínkami nebo s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto podmínek se řídí právním řádem ČR.
 3. Pravidla ochrany osobních údajů
 4. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.
 5. Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem smluvních stran.
 6. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo nebo trvalá adresa, dodací adresa emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, příp. daňové identifikační číslo, bylo-li kupujícímu přiděleno.
 7. Prodávající pro plnění smlouvy může využívat služeb subdodavatelů, kteří ve vztahu ke kupujícímu vystupují jako zpracovatelé osobních údajů. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení osobních údajů.
 8. Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů̊ tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení či ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně̌ a organizačně̌ nepřetržitě̌ po dobu zpracovávání údajů̊ zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů̊, vyplývající z právních předpisů.
 9. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a uchovávány po dobu zákonných lhůt.
 10. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, opravu osobních, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Kupující má právo na výmaz osobních údajů, jsou-li pro to splněny zákonné podmínky a je-li to vzhledem k uzavřené smlouvě možné. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na e-mailovou adresu info@anakod.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, pokud osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že se kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 11. Rozhodčí doložka a závěrečná ustanovení
 12. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále také jen „Rozhodčí soud“) podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany této Smlouvy se dále dohodly, že rozhodce rozhodne spor bez ústního jednání pouze na základě písemností, pokud by však rozhodce přesto za podmínek uvedených v § 29 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu nařídil ústní jednání, pak se strany této Smlouvy dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti Rozhodčího soudu v Brně.
 13. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich potvrzení.
 14. Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím za dobu platnosti a účinnosti těchto podmínek se až do splnění závazků vzniklých na základě těchto podmínek řídí těmito podmínkami, a to i tehdy pozbyly-li tyto podmínky po uzavření kupní smlouvy platnosti, čímž není dotčeno ustanovení odst. 2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uvedených v předchozí větě.
 15. Tyto podmínky jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž prodávajícímu a kupujícímu připadne po jednom.
 16. Kupující si vyhrazuje právo jednostranné změny ustanovení uvedených v těchto podmínkách s tím, že vůči prodávajícímu je tato změna účinná dnem, kdy mu tato změna byla oznámena nebo kdy se o ní jinak dozvěděl.
 17. Prodávající a kupující prohlašují, že si tyto podmínky přečetli, rozumí jejich obsahu, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz tomu, že odpovídají jejich pravé a svobodné vůli připojují své vlastnoruční podpisy.

 

Comments are closed.